مدرسین: 

دکتر امیراحمد شجاعی – دکتر علیرضا پارساپور – دکتر باقر لاریجانی – دکتر احسان شمسی – دکتر حمیدرضا نمازی – دکتر مجتبی پارسا – دکتر فریبا اصغری – دکتر پونه سالاری – استاد دکتر سید محمود طباطبائی

سازمان ارائه دهنده: دانشگاه علوم پزشکی مجازی

منبع: https://arman.vums.ac.ir